1. บ้านเชือก
 2. บ้านจิก
 3. บ้านมะฟัก
 4. บ้านหนองบ่อ
 5. บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา)
 6. บ้านดงแดง
 7. บ้านดู่ค้อ
 8. บ้านกระเดาอุ่มแสง
 9. บ้านครั่ง
 10. บ้านกอย
 11. บ้านท่าบ่อ
 12. ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)
 13. บ้านดอนไม้งาม
 14. บ้านโก
 15. บ้านบึงหมอก
 16. บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
 17. บ้านหนองกก
 18. บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)
 19. บ้านห้วย
 20. บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง
 21. บ้านโนนตุ่น
 22. บ้านไผ่
 23. บ้านเมี่ยงแคนดวน
 24. บ้านคูสระ
 25. เมืองคง(คงคาวิทยา)
 26. อนุบาลราษีไศล
 27. บ้านแสงเมืองแคน
 28. บ้านยาง
 29. บ้านท่า
 30. บ้านสร้างปี่
 31. บ้านด่านนอกดง
 32. จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา)
 33. บ้านหนองสวง(อสพป.2)
 34. บ้านดอนงูเหลือม
 35. บ้านปลาขาว
 36. บ้านมะยาง
 37. บ้านหนองแคสวนสวรรค์
 38. บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
 39. บ้านตัง
 40. บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม
 41. บ้านแสนแก้วหนองคูไซ
 42. บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)
 43. บ้านโต่งโต้น
 44. บ้านฮ่องข่า
 45. บ้านโกทา
 46. บ้านเปือยขาม
 47. บ้านหนองโง้ง
 48. บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)
 49. บ้านน้ำอ้อมน้อย
 50. บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)
 51. บ้านขนวนสีแก้ว
 52. บ้านอ้อมแก้ว
 53. บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย
 54. บ้านกงพาน
 55. บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23)
 56. อนุบาลอุทุมพรพิสัย
 57. สระกำแพงวิทยาคม
 58. บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)
 59. บ้านกลาง(ประชาคมวิทยา)
 60. บ้านหนองยาง
 61. โรงเรียนบ้านโพนเมือง
 62. บ้านแข้
 63. บ้านโนนกลาง
 64. บ้านอะลาง
 65. บ้านโนนสูง
 66. บ้านแขมโพนทอง
 67. บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว
 68. บ้านโคก
 69. บ้านโปร่งสามัคคี
 70. บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ
 71. บ้านโนนน้อย
 72. บ้านโคกหล่าม
 73. บ้านหนองลุงตาเกษ
 74. บ้านหนองเหล็ก
 75. บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์)
 76. บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)
 77. บ้านแต้(ประชาบำรุง)
 78. บ้านกุง
 79. บ้านโนนแดงโนนม่วง
 80. บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)
 81. บ้านขวาว
 82. บ้านปะหละ
 83. บ้านปะอาว
 84. บ้านพลับฝางผักหม
 85. บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
 86. บ้านบอนใหญ่
 87. บ้านสะเดา
 88. บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง)
 89. บ้านค้อโนนเพ็ก
 90. บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา
 91. บ้านสระภู
 92. บ้านค้อกำแพง
 93. บ้านหนองหัวหมู
 94. บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์)
 95. บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161
 96. บ้านยางเอือด
 97. บ้านหนองห้าง
 98. บ้านพงพรต
 99. บ้านฟ้าผ่า
 100. บ้านสำโรงน้อยหนองบัว
 101. บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล)
 102. บ้านนาโนน
 103. บ้านโนนเค็ง
 104. บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)
 105. บ้านหนองสำโรงน้อย
 106. บ้านหอย
 107. บ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)
 108. บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
 109. บ้านโคกกลาง(ประชารัฐพัฒนา)
 110. บ้านหมากยาง
 111. บ้านม่วง
 112. ชุมชนบ้านหนองคู
 113. บ้านหาด(อสพป.13)
 114. บ้านโนนลาน
 115. อนุบาลบึงบูรพ์ (เป๊าะมิตรภาที่ 203)
 116. บ้านกล้วยกว้าง
 117. บ้านบุยาว
 118. บ้านไพรพะยอม
 119. บ้านพอกหนองแข้
 120. บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย
 121. บ้านพะวร
 122. บ้านนานวนหนองแคน
 123. บ้านพงสิม
 124. บ้านจานแสนไชย
 125. บ้านหนองอาคูณ
 126. บ้านขะยุง
 127. บ้านหว้า
 128. บ้านปะโด๊ะ
 129. บ้านอีสร้อย
 130. บ้านนาทุ่ง
 131. บ้านตาทอง
 132. บ้านกระสังข์
 133. บ้านกระเต็ล
 134. บ้านเมืองหลวง
 135. บ้านจังเอิน
 136. บ้านหนองน้ำขุ่น
 137. บ้านโทะ
 138. บ้านหนองสะมอน
 139. บ้านเมืองน้อย
 140. บ้านสร้างเรือ
 141. อนุบาลห้วยทับทัน
 142. บ้านตาโกน
 143. บ้านหนองปลาคูณ
 144. บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)
 145. บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 )
 146. บ้านเมืองจันทร์
 147. บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)
 148. บ้านหนองแคน
 149. บ้านโคก
 150. บ้านทุ่ม
 151. อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)
 152. บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย
 153. บ้านเขวา
 154. บ้านโดด
 155. อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ
 156. บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า
 157. บ้านหนองหว้า
 158. บ้านหนองหงอก
 159. บ้านผือ
 160. บ้านหนองแปน
 161. บ้านตลาดหนองเรือ
 162. บ้านเสียว
 163. หนองผือ
 164. บ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)
 165. บ้านจาน
 166. บ้านหนองม้า
 167. บ้านโซงเลง
 168. บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)
 169. เบญจคามวิทยาประชาสรรค์
 170. อนุบาลศิลาลาด
 171. บ้านแต้มะหลี่
 172. บ้านกุงขาม
 173. บ้านเกิ้ง(อสพป.37)
 174. บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
 175. บ้านโจดม่วง
 176. บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด
 177. บ้านคลีกลิ้ง
 178. บ้านโพธิ์
 179. บ้านโจดนาห่อมเดื่อ
 180. บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น
 181. บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม)
 182. บ้านหลักด่านหนองจอก
 183. บ้านดงเค็งตู้
 184. บ้านทัพส่วยหนองพอก