Safe online casino
IMAGE การรายงานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา EMIS
วันจันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2559
Education Management Information System  (EMIS) ให้โรงเรียนเข้าไปปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นปัจจบัน บนเว็บไซต์ ในระบบ EMIS ดังนี้ -๑ ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน... Read More...
IMAGE การเก็บข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ ๒
วันอังคาร, 01 พฤศจิกายน 2559
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดระบบ DMC ให้สถานศึกษาได้ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนการย้ายเข้า ย้ายออก และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙... Read More...
IMAGE ปรับปรุงข้อมูล DMC ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบที่ ๒
วันจันทร์, 14 มีนาคม 2559
ได้เปิดระบบเพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลรายการข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการ ทั้งนี้จะไม่กระทบกับจำนวนนักเรียน ดังนี้                   ... Read More...

การรายงานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา EMIS

Education Management Information System  (EMIS)

ให้โรงเรียนเข้าไปปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นปัจจบัน บนเว็บไซต์ ในระบบ EMIS ดังนี้

-๑ ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน

๒.ปรับปรุงข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครบถ้วน

๓.กรอกข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน EFA

๔.ปรับปรุงข้อมูลด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์

๕.ปรับปรุงข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

 

IMAGE การรายงานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา EMIS
วันจันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2559
Education Management Information System  (EMIS) ให้โรงเรียนเข้าไปปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นปัจจบัน บนเว็บไซต์ ในระบบ EMIS ดังนี้ -๑ ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน... Read More...
IMAGE การเก็บข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ ๒
วันอังคาร, 01 พฤศจิกายน 2559
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดระบบ DMC ให้สถานศึกษาได้ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนการย้ายเข้า ย้ายออก และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙... Read More...
IMAGE ปรับปรุงข้อมูล DMC ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบที่ ๒
วันจันทร์, 14 มีนาคม 2559
ได้เปิดระบบเพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลรายการข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการ ทั้งนี้จะไม่กระทบกับจำนวนนักเรียน ดังนี้                   ... Read More...
IMAGE ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา อัตรากำลังครู สพป.ศก.๒
วันจันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2559
-ข้อมูลจำนวนบุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ Read More...
IMAGE ข้อมูลจำนวนลูกจ้างและพนักงานราชการ จำแนกตามวุฒิเพศ สพป.ศก.๒
วันจันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2559
ข้อมูลจำนวนลูกจ้างและพนักงานราชการ จำแนกตามวูฒิการศึกษา เพศ สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ Read More...