Safe online casino
IMAGE การรายงานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา EMIS
วันจันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2559
Education Management Information System  (EMIS) ให้โรงเรียนเข้าไปปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นปัจจบัน บนเว็บไซต์ ในระบบ EMIS ดังนี้ -๑ ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน... Read More...
IMAGE การเก็บข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ ๒
วันอังคาร, 01 พฤศจิกายน 2559
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดระบบ DMC ให้สถานศึกษาได้ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนการย้ายเข้า ย้ายออก และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙... Read More...
IMAGE ปรับปรุงข้อมูล DMC ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบที่ ๒
วันจันทร์, 14 มีนาคม 2559
ได้เปิดระบบเพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลรายการข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการ ทั้งนี้จะไม่กระทบกับจำนวนนักเรียน ดังนี้                   ... Read More...

การเก็บข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ ๒

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดระบบ DMC ให้สถานศึกษาได้ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนการย้ายเข้า ย้ายออก และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยสามารถปรับปรุงข้อมูลได้จนถึง วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ปรับปรุงข้อมูล DMC ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบที่ ๒


stu1

ได้เปิดระบบเพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลรายการข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการ ทั้งนี้จะไม่กระทบกับจำนวนนักเรียน ดังนี้

                   ๑.ความด้อยโอกาส/ขาดแคลน

                   ๒.ชั้นเรียน/ห้องเรียน/คำนำหน้าชื่อ และเพศ

                   ๓.น้ำหนักส่วนสูง

                   ๔.ที่อยู่ของโรงเรียน

                   ซึ่งระบบจะไม่แสดงปุ่มยืนยันข้อมูลในรอบนี้ เมื่อโรงเรียนได้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว ถือว่าเสร็จสิ้น และจะปิดระบบเพื่อประมวลผลข้อมูลภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น จึงให้โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙  เวลา  ๒๔.๐๐ น.

 

หมายเหตุ   หากมีปัญหาในการจัดทำข้อมูล ให้ประสานติดต่อผู้ประสานงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบ DMC คือนายสมยงค์  บุญพบ 089-4258710

          ระบบ DMC ที่เว็บไชต์ http:// portal.bopp-obec.info/obec59/

 

          ระบบ EMIS ที่เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/emis/

รายงานข้อมูลปีการศึกษา DMC  คลิกที่นี่

การรายงานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา EMIS

Education Management Information System  (EMIS)

ให้โรงเรียนเข้าไปปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นปัจจบัน บนเว็บไซต์ ในระบบ EMIS ดังนี้

-๑ ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน

๒.ปรับปรุงข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครบถ้วน

๓.กรอกข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน EFA

๔.ปรับปรุงข้อมูลด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์

๕.ปรับปรุงข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

 

IMAGE การรายงานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา EMIS
วันจันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2559
Education Management Information System  (EMIS) ให้โรงเรียนเข้าไปปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นปัจจบัน บนเว็บไซต์ ในระบบ EMIS ดังนี้ -๑ ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน... Read More...
IMAGE การเก็บข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ ๒
วันอังคาร, 01 พฤศจิกายน 2559
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดระบบ DMC ให้สถานศึกษาได้ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนการย้ายเข้า ย้ายออก และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙... Read More...
IMAGE ปรับปรุงข้อมูล DMC ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบที่ ๒
วันจันทร์, 14 มีนาคม 2559
ได้เปิดระบบเพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลรายการข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการ ทั้งนี้จะไม่กระทบกับจำนวนนักเรียน ดังนี้                   ... Read More...
IMAGE ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา อัตรากำลังครู สพป.ศก.๒
วันจันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2559
-ข้อมูลจำนวนบุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ Read More...
IMAGE ข้อมูลจำนวนลูกจ้างและพนักงานราชการ จำแนกตามวุฒิเพศ สพป.ศก.๒
วันจันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2559
ข้อมูลจำนวนลูกจ้างและพนักงานราชการ จำแนกตามวูฒิการศึกษา เพศ สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ Read More...