ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ AOC สพป.ศก. เขต 2

การรายงานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา EMIS

  • พิมพ์

Education Management Information System  (EMIS)

ให้โรงเรียนเข้าไปปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นปัจจบัน บนเว็บไซต์ ในระบบ EMIS ดังนี้

-๑ ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน

๒.ปรับปรุงข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครบถ้วน

๓.กรอกข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน EFA

๔.ปรับปรุงข้อมูลด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์

๕.ปรับปรุงข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง