ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ AOC สพป.ศก. เขต 2

ปรับปรุงข้อมูล DMC ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รอบที่ ๒

  • พิมพ์


stu1

ได้เปิดระบบเพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลรายการข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการ ทั้งนี้จะไม่กระทบกับจำนวนนักเรียน ดังนี้

                   ๑.ความด้อยโอกาส/ขาดแคลน

                   ๒.ชั้นเรียน/ห้องเรียน/คำนำหน้าชื่อ และเพศ

                   ๓.น้ำหนักส่วนสูง

                   ๔.ที่อยู่ของโรงเรียน

                   ซึ่งระบบจะไม่แสดงปุ่มยืนยันข้อมูลในรอบนี้ เมื่อโรงเรียนได้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว ถือว่าเสร็จสิ้น และจะปิดระบบเพื่อประมวลผลข้อมูลภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น จึงให้โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙  เวลา  ๒๔.๐๐ น.

 

หมายเหตุ   หากมีปัญหาในการจัดทำข้อมูล ให้ประสานติดต่อผู้ประสานงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบ DMC คือนายสมยงค์  บุญพบ 089-4258710

          ระบบ DMC ที่เว็บไชต์ http:// portal.bopp-obec.info/obec59/

 

          ระบบ EMIS ที่เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/emis/

รายงานข้อมูลปีการศึกษา DMC  คลิกที่นี่