Safe online casino

ฐานข้อมูลกลาง (DATA CENTER)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2


       
ระบบสารสนเทศ 
เพื่อบริหารการศึกษา
(EMIS)
ระบบจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล
(DMC) 
มูลนิธิการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
       
E-office คลังความรู้ ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
(BOBEC)
GIS
       
O-Net CMSS EMESystem NISPA
   
SchoolMIS ระบบอาหารกลางวัน
Thai School Lunch
ระบบปัจจัยพื้นฐาน CCT ระบบจ่ายตรง CGD

 

IMAGE การรายงานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา EMIS
Monday, 22 February 2016
Education Management Information System  (EMIS) ให้โรงเรียนเข้าไปปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นปัจจบัน บนเว็บไซต์ ในระบบ EMIS ดังนี้ -๑ ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน... Read More...
IMAGE การเก็บข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
Tuesday, 01 November 2016
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดระบบ DMC ให้สถานศึกษาได้ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนการย้ายเข้า ย้ายออก และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒... Read More...
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2561
Wednesday, 10 July 2019
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2561  Read More...
IMAGE ปรับปรุงข้อมูล DMC ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒
Monday, 14 March 2016
ได้เปิดระบบเพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลรายการข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการ ทั้งนี้จะไม่กระทบกับจำนวนนักเรียน ดังนี้                   ... Read More...
Error
  • You are not authorised to view this resource.
IMAGE การรายงานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา EMIS
Monday, 22 February 2016
Education Management Information System  (EMIS) ให้โรงเรียนเข้าไปปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นปัจจบัน บนเว็บไซต์ ในระบบ EMIS ดังนี้ -๑ ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน... Read More...
IMAGE การเก็บข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
Tuesday, 01 November 2016
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดระบบ DMC ให้สถานศึกษาได้ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนการย้ายเข้า ย้ายออก และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒... Read More...
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2561
Wednesday, 10 July 2019
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2561  Read More...
IMAGE ปรับปรุงข้อมูล DMC ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒
Monday, 14 March 2016
ได้เปิดระบบเพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลรายการข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการ ทั้งนี้จะไม่กระทบกับจำนวนนักเรียน ดังนี้                   ... Read More...
IMAGE ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา อัตรากำลังครู สพป.ศก.๒
Monday, 22 February 2016
-ข้อมูลจำนวนบุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ Read More...
IMAGE ข้อมูลจำนวนลูกจ้างและพนักงานราชการ จำแนกตามวุฒิเพศ สพป.ศก.๒
Monday, 22 February 2016
ข้อมูลจำนวนลูกจ้างและพนักงานราชการ จำแนกตามวูฒิการศึกษา เพศ สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ Read More...