Safe online casino

ฐานข้อมูลกลาง (DATA CENTER)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2


       
ระบบสารสนเทศ 
เพื่อบริหารการศึกษา
(EMIS)
ระบบจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล
(DMC) 
มูลนิธิการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
       
E-office คลังความรู้ ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
(BOBEC)
GIS
       
O-Net CMSS EMESystem NISPA
   
SchoolMIS ระบบอาหารกลางวัน
Thai School Lunch
ระบบปัจจัยพื้นฐาน CCT ระบบจ่ายตรง CGD

 

IMAGE การรายงานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา EMIS
Monday, 22 February 2016
Education Management Information System  (EMIS) ให้โรงเรียนเข้าไปปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นปัจจบัน บนเว็บไซต์ ในระบบ EMIS ดังนี้ -๑ ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน... Read More...
IMAGE การเก็บข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
Tuesday, 01 November 2016
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดระบบ DMC ให้สถานศึกษาได้ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนการย้ายเข้า ย้ายออก และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒... Read More...
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2561
Wednesday, 10 July 2019
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2561  Read More...
IMAGE ปรับปรุงข้อมูล DMC ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒
Monday, 14 March 2016
ได้เปิดระบบเพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลรายการข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการ ทั้งนี้จะไม่กระทบกับจำนวนนักเรียน ดังนี้                   ... Read More...

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2561

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2561 

การเก็บข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดระบบ DMC ให้สถานศึกษาได้ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนการย้ายเข้า ย้ายออก และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยสามารถปรับปรุงข้อมูลได้จนถึง วันที่ ๑๐ มิถุนาย ๒๕๖๒  ปิดระบบ เวลา ๑๖.๓๐ น.

การรายงานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา EMIS

Education Management Information System  (EMIS)

ให้โรงเรียนเข้าไปปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นปัจจบัน บนเว็บไซต์ ในระบบ EMIS ดังนี้

-๑ ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน

๒.ปรับปรุงข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครบถ้วน

๓.กรอกข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน EFA

๔.ปรับปรุงข้อมูลด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์

๕.ปรับปรุงข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

 

ปรับปรุงข้อมูล DMC ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒


stu1

ได้เปิดระบบเพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลรายการข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการ ทั้งนี้จะไม่กระทบกับจำนวนนักเรียน ดังนี้

                   ๑.ความด้อยโอกาส/ขาดแคลน

                   ๒.ชั้นเรียน/ห้องเรียน/คำนำหน้าชื่อ และเพศ

                   ๓.น้ำหนักส่วนสูง

                   ๔.ที่อยู่ของโรงเรียน

                   ซึ่งระบบจะไม่แสดงปุ่มยืนยันข้อมูลในรอบนี้ เมื่อโรงเรียนได้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว ถือว่าเสร็จสิ้น และจะปิดระบบเพื่อประมวลผลข้อมูลภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น จึงให้โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  เวลา  ๒๔.๐๐ น.

 

หมายเหตุ   หากมีปัญหาในการจัดทำข้อมูล ให้ประสานติดต่อผู้ประสานงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบ DMC คือนายสมยงค์  บุญพบ 089-4258710

          ระบบ DMC ที่เว็บไชต์ http:// portal.bopp-obec.info/obec62/

 

          ระบบ EMIS ที่เว็บไซต์ http://data.bopp-obec.info/emis/

รายงานข้อมูลปีการศึกษา DMC  คลิกที่นี่

IMAGE การรายงานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา EMIS
Monday, 22 February 2016
Education Management Information System  (EMIS) ให้โรงเรียนเข้าไปปรับปรุงแก้ไขข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นปัจจบัน บนเว็บไซต์ ในระบบ EMIS ดังนี้ -๑ ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน... Read More...
IMAGE การเก็บข้อมูลนักเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
Tuesday, 01 November 2016
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดระบบ DMC ให้สถานศึกษาได้ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนการย้ายเข้า ย้ายออก และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒... Read More...
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2561
Wednesday, 10 July 2019
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2561  Read More...
IMAGE ปรับปรุงข้อมูล DMC ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒
Monday, 14 March 2016
ได้เปิดระบบเพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลรายการข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือในส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการ ทั้งนี้จะไม่กระทบกับจำนวนนักเรียน ดังนี้                   ... Read More...
IMAGE ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา อัตรากำลังครู สพป.ศก.๒
Monday, 22 February 2016
-ข้อมูลจำนวนบุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ Read More...
IMAGE ข้อมูลจำนวนลูกจ้างและพนักงานราชการ จำแนกตามวุฒิเพศ สพป.ศก.๒
Monday, 22 February 2016
ข้อมูลจำนวนลูกจ้างและพนักงานราชการ จำแนกตามวูฒิการศึกษา เพศ สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ Read More...